پایان نامه راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت مردان همسرآزار پایان نامه راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت مردان همسرآزار

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 258 KB

تعداد صفحات : 129

بازدیدها : 312

برچسبها : راهبردهای مقابله ای الگوهای بالینی

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت مردان همسرآزار

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار و عادی

پایان نامه بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای والگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

The comparison of the coping strategy and clinical patterns ofpersonality among spouse abuser men and normal men

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت در مردان همسرآزار و عادی می باشد.

همسر آزاری یکی از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولادر محیط بسته خانه شکل می گیرد و سبب از هم گسیختگی کانون خانواده می شود، قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده زنان، کودکان و سالمندان هستند، لذا این مطالعه سعی دارد عوامل موثر در بروز این پدیده را شناسایی کند.

روش بررسی:در این پژوهش نمونه استفاده شده شامل 100 نفر که 50 نفر مردان همسر آزار (نمونه در دسترس) و 50 نفر مردان عادی ازطریق همتاسازی بامردان همسرآزارانتخاب شدند وداده ها از طریق پرسشنامه های بالینی میلون mcmI III و راههای مقابله ای لازاروس و فولکمن جمع آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج تفاوت معنی داری در راهبردهای مقابله ای (هیجان مدار و مساله مدار) و بعضی از الگوهای بالینی شخصیت شامل نشانه های شخصیت دوری گزین، خودشیفته ، وسواسی ، منفی گرا در مردان همسر آزار و عادی نشان داد اما تفاوت معنی داری درنشانه های شخصیت نمایشی، شخصیت وابسته ،شخصیت افسرده ،شخصیت دیگرآزار،شخصیت خودآزار،شخصیت ضداجتماعی و شخصیت اسکیزوئید نشان نداد.

بنابراین بطور کلی می توان گفت که راهبردهای مقابله ای و الگوهای بالینی شخصیت در مردان همسر آزار و عادی متفاوت است.

کلیدواژها : راهبردهای مقابله ای، الگوهای بالینی شخصیت، همسر آزاری

فهرست

فصل اول

1-1- مقدمه: 2

1-2- بیان مساله: 4

1-3- ضرورت مساله: 8

1-4- اهداف: 10

1-4-1- هدف کلی: 10

1-4-2- اهداف اختصاصی: 10

1-5- فرضیه ها: 11

1-6- تعریف متغیرها 11

1-6-1- تعریف مفهومی.. 11

1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 13

فصل دوم

2-1- تعاریف نظری متغیرها: 15

2-1-1- تعریف خشونت: 15

2-1-2- تعریف خشونت خانوادگی: 15

2-1-3- تعریف خشونت علیه زنان: 16

2-1-4- اشکال خشونت علیه زنان. 16

2-1-5- مشکلات بررسی های مربوط به خشونت: 17

2-1-6- عوامل خشونت: 18

2-1-7- نگاهی به وضعیت زنان در ایران: 20

2-1-8- عوامل ساختاری ایجاد خشونت و حفظ آن در ایران. 21

2-1-9- علل خشونت... 24

2-2- دیدگاهها و نظریه های پدیده همسر آزاری.. 28

2-2-1- نظریه زیست شناختی: 28

2-2-2- نظریه فمینیستی: 29

2-2-3- نظریه نقش: 29

2-2-4- نظریه اسناد: 31

2-2-5- نظریه انتقال نسل ها: 31

2-2-6- نظریه درماندگی آموخته شده: 32

2-3- شخصیت : 32

2-4- رویکرد عاملی.. 36

2-5- رویکرد صفات... 37

2-7- گشتالت : 39

2-8- عوامل شکل دهنده شخصیت : 40

2-10- الگوهای بالینی شخصیت: 44

2-11-آسیب های شدید شخصیت... 46

2-12- نشانگان بالینی.. 47

2-13- راهبردهای مقابله ای یا کنار آمدن: 50

2-14- انواع راهبردهای مقابله ای: 51

2-15-تدابیر مقابله ای.. 54

2-16- مراحل حل مساله: 55

2-17- مهارتهای مقابله ای و خشم. 59

2-19- تحقیقات داخلی وخارجی: 65

فصل سوم

3-1- مقدمه: 73

3-2- طرح تحقیق: 73

3-3- جامعه آماری: 73

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه: 73

3-5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات: 74

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

فصل چهارم

4-1مقدمه: 81

4-2 آمار توصیفی.. 81

4-3 توزیع فراوانی گروه سنی افراد. 82

4-4 توزیع فراوانی اعتیاد افراد. 83

4-5 توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد. 83

4-6 توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد. 84

4-7توزیع فراوانی سابقه بیماری مردان. 86

4-9 آمار استنباطی.. 86

4-9-1متغیرهای راههای مقابله ای: 86

زیرمقیاسهای متغیر الگوهای بالینی شخصیت... 87

فصل پنجم

مقدمه: 96

یافته های تحقیق و بحث و تفسیر: 96

5-3- محدودیتهای تحقیق: 107

5-4- پیشنهادات

منابع فارسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید