پایان نامه رابطه سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در شرکتهای بورس تهران

پایان نامه رابطه سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در شرکتهای بورس تهران پایان نامه رابطه سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام در شرکتهای بورس تهران

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 171 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 290

برچسبها : دانلود پایان نامه

مبلغ : 4500 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شرکت های بورس تهران

پایان نامه مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شرکت های بورس تهران

مقدمه

پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری، استفاده از اطلاعات است این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند توانایی پیش بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش بینی مربوط می کنند:

تصمیم واقعی: تصمیمی که فرض می کند پیش بینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیش بینی به طور کلی هدف از پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است و چون پیش بینی نمی تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش بینی را در نظر بگیرد

یکی از مهم ترین قسمت های اقتصاد که تصمیم گیری و پیش بینی جزء لاینفک آن محسوب می شود بازارهای سرمایه می باشد اقتضاء این بازارها به گونه ای است که سرمایه گذاران را مجبور می سازد که هر لحظه با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت ها، تصمیمات و پیش بینی های سرمایه گذاری خود را اجراء نمایند لذا فعالان این بازارهای سرمایه نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم گیری های خود هستند لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش بینی های صحیح خود استفاده می نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیمدرست و به تبع آن پیش بینی وقایع آینده می شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده اند

اهمیت موضوع

طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه جهت تصمیم گیری های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفیدترین و مربوط ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن ها نماید و روشهایی که تصمیم گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می رساند ممکن است یافته های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند

لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه گذاری که تصمیم گیرندگان در امر پیش بینی های خود از آن بسیار استفاده می کنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) می باشد چرا که سهامدار یا تصمیم گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید لیکن اینکه آیا این نسبت ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه سرمایه گذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می رساند مسایلی هستند که همیشه محقیقن در جهت جواب دادن به این مسائل بوده اند لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه کشورهای مختلف روشن شده است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش بینی می باشد بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم های با نسبت بالا می باشد

این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم گیری مناسب می باشد و در سطح جزئی تر نیز می تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟

تعریف مسأله

عدم اطمینان موجود در آینده علی الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط ترین پارامترها در امر تصمیم گیری جهت کاهش ریسک تصمیم گیری می نماید در این راستا بیشتر استفاده کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت و سود سهم که در امر تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت می باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر برای تصمیم گیری خرید سهام استفاده می نمایند لیکن اینکه آیا این نسبت ها و مفهوم ها از پارامتر های مرتبط جهت پیش بینی در بازار سرمایه ایران می باشد یا خیر؟ موضوعی است که در هاله ای از ابهام قراردارد چرا که محیط اقتصادی، ویژگی های بازار سرمایه ایران و مقررات حاکم بر آن متفاوت از سایر بازارهای سرمایه دنیا می باشد

لیکن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذیل مطرح می گردد:

آیا EPS (سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلی تصمیم گیرندگان کاهش ریسک یا افزایش بازده می باشد و اطلاعاتی هم که استفاده می نمایند به منظور نیل به دو هدف مذکور می باشد)

آیا نسبت P/E (قیمت به سود سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور و بازده سهام وجود دارد؟

در صورتیکه نسبت P/E با بازده سهام رابطه معناداری داشته باشد آیا سهم های با نسبت P/E کوچکتر دارای عوایدی بیش از سهم های با نسبت P/E بزرگتر می باشد؟ (این مفهوم به لحاظ تئوریک اثبات شده است که سهامی با نسبت P/E کوچکتر عواید بیشتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند)

کدامیک از دو پارامتر EPS و P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارند؟

سؤالات فوق، مواردی هستند که در صورت مشخص شدن، استفاده کنندگان را در استفاده از نسبت P/E و EPS و اتخاذ تصمیم بهینه بسیار یاری می کند

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

2-1- اهمیت موضوع

3-1- تعریف مسأله

4-1- فرضیه های تحقیق

5-1- اهداف تحقیق

6-1- روش تحقیق

7-1- حدود پژوهش

8-1-واژه های کلیدی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

2-2- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام

3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم

4-2- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام

5-2- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1-3- مقدمه

2-3- اهداف تحقیق

3-3- فرضیه های تحقیق

4-3- جامعه و نمونه آماری

5-3- روش جمع آوری داده ها

6-3- روشهای آزمون آماری فرضیه های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق

فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات

1-4- مقدمه

2-4- نتایج و یافته های تجربی حاصل از فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- نتایج آزمون فرضیه اول

2-5- نتایج آزمون فرضیه دوم

3-5- نتایج آزمون فرضیه سوم

4-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم

5-5- نتیجه گیری

6-5- پیشنهادات در جهت تحقیق آتی

منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید