پایان نامه ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی پایان نامه ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1223 KB

تعداد صفحات : 112

بازدیدها : 483

برچسبها : جبران خدمات بهره وری نیروی انسانی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه بهره وری و پرسشنامه محقق ساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی انسانی،جبران خدمات کل، جبران خدمات مالی، جبران خدمات غیرمالی، بانک ملی

مقدمه

فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع شناسی و روش شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد آوری داده ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می پذیرد. این فصل به خواننده کمک می کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن تر نماید.

بخشی از متن

در دنیای پررقابت کنونی، بهره وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های کلیه بخش های جامعه را در برگیرد، به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد. این امر سبب شده است که درکلیه کشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست.

جبران خدمات کل: هرآنچه را که یک کارمند از سوی کارفرمای خود دریافت می دارد (به عنوان مثال، پرداخت نقدی، مزایا، آموزش، توسعه فردی و غیره) که برای وی با ارزش و رضایت بخش بوده و آن را نوعی پاداش به حساب می آورد. ماندی جبران خدمات کل یا جبران خدمات را دربرگیرنده کل پاداش هایی می داند که در ازای انجام کار برای کارمند مهیا شده است. برای سنجش متغیر نظام جبران خدمات در این تحقیق از چهار متغیر فرعی شامل جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) و جبران خدمات غیرمالی (مربوط به شغل و مربوط به محیط کاری) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.

جبران خدمات مالی مستقیم: طبق نظر ژائو و دیگران جبران خدمات مالی مستقیم، سطوح رقابتی از حقوق و دستمزد پایه را فراهم می کند، که برای جذب و حفظ استعدادها و همچنین برای جبران وظایف و مسئولیت هایی روزمره که در سطح بالا و کاملا قابل قبول انجام شده اند، لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

1فصل اول: کلیات پژوهش. 1

1 .1 مقدمه 2

1 .2 تشریح و بیان مساله. 2

1 .3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3

1 .3 .1اهمیت و ضرورت نظری 5

1 .3 .2اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی) 5

1 .4 اهداف تحقیق 5

1 .4 .1هدف اصلی 5

1 .4 .2اهداف فرعی 6

1 .5 فرضیات تحقیق 6

1 .5 .1فرضیه اصلی تحقیق 6

1 .5 .2فرضیات فرعی تحقیق 6

1 .6 متغیرهای تحقیق 7

1 .6 .1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7

1 .7 نوآوری تحقیق 9

1 .8 روش شناسی تحقیق 9

1 .8 .1از منظر هدف. 9

1 .8 .2ازمنظر روش. 9

1 .9جامعه آماری 9

1 .10 چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری 10

1 .11ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات. 10

1 .12روش تحلیل داده ها 10

1 .13قلمرو تحقیق (موضوع ،زمان، مکان) 11

1 .14فرایند انجام کار. 11

2فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12

2 .1 مقدمه 13

2 .2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل 14

2 .2 .1جبران خدمات کل- کلیات. 14

2 .2 .1 .1 مقدمه. 14

2 .2 .1 .2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل 14

2 .2 .1 .3 اهمیت جبران خدمات کل 17

2 .2 .1 .4. مدلی از جبران خدمات کل 18

2 .2 .1 .5. مزایای جبران خدمات کل 19

2 .2 .2جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی 20

2 .2 .2 .1 مقدمه. 20

2 .2 .2 .2 جبران خدمات مالی مستقیم. 21

2 .2 .2 .3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) 22

2 .2 .3جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی 25

2 .2 .3 .1 مقدمه. 25

2 .2 .3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل 25

2 .2 .3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. 28

2 .3 بخش دوم: بهره وری منابع انسانی 31

2 .3 .1 مقدمه. 31

2 .2 .3مفهوم و تعریف بهره وری 32

2 .3 .3اهمیت بهره وری 34

2 .3 .4 بهره وری منابع انسانی 35

2 .3 .4.1مدل آچیو. 37

2 .3 .4.2 مراحل تدوین مدل اچیو. 37

2 .4بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی 40

2 .5 پیشینه تحقیق 41

2 .5 .1پیشینه خارجی 41

2 .5 .2پیشینه داخلی 42

2 .6 جمع بندی و نتیجه گیری 43

3فصل سوم: روش تحقیق 45

3 .1 مقدمه 46

3 .2 بانک ملی 46

3 .2 .1تاریخچه و معرفی بانک ملی 46

3 .2 .2 وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی 48

3 .3 روش شناسی تحقیق 50

3 .3 .1جامعه آماری 51

3 .3 .2نمونه آماری 52

3 .3 .2 .1 روش نمونه گیری 52

3 .3 .2 .2 حجم نمونه. 51

3 .3 .3داده های تحقیق 53

3 .3 .3 .1 روشهای گردآوری دادهها 53

3 .3 .3 .2 روش سنجش روایی ابزار. 54

3 .3 .3 .3 روش سنجش پایایی ابزار. 54

3 .3 .4روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

4فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 57

4 .1 مقدمه 58

4 .2 تحلیل توصیفی یافته های تحقیق 58

4 .2 .1 جنسیت پاسخ دهندگان. 59

4 .2 .2وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 59

4 .2 .3سن پاسخ دهندگان. 60

4 .2 .4وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 61

4 .2 .5سابقه کاری و پست سازمانیپاسخ دهندگان. 62

4 .3 فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه. 63

4 .3 .1فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم. 63

4 .3 .2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم. 64

4 .3 .3فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی 65

4 .3 .4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار. 65

4 .3 .5 فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره وری کارکنان. 66

4 .4 تحلیل استنباطی یافته های تحقیق 67

4 .4 .1نرمال بودن توزیع متغیرها 67

4 .4 .2بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) 68

4 .4 .2.1بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق 69

4 .4 .2.2بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق 70

4 .4 .2.3بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق 71

4 .4 .2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق 72

4 .4 .2.5بررسی فرضیه اصلی تحقیق 73

5فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 76

5 .1 مقدمه 77

5 .2 نتایج حاصل از یافته های تحقیق 77

5 .3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق 79

5 .4 بحث 79

5 .5 پیشنهادهای تحقیق 82

5 .5 .1پیشنهادهای کاربردی 82

5 .5 .2پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی 83

5 .6محدودیت های تحقیق 84

منابع و مراجع. 85

منابع فارسی85

منابع انگلیسی 88

پیوست ها 91

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید