پرسشنامه مهارت های مدیریت

پرسشنامه مهارت های مدیریت
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 9

حجم فایل (به کیلوبایت) : 28

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

روایی و پایایی:

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما Whetten روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 80 ذکر کرده است.

منبع:

David Whetten and Kim Cameron and Kike Woods, Developing Management skills for Europe, prentice- Hall, 2000.